Referat generalforsamling 2023

GENERALFORSAMLING
Lørdag d.18-3-23

 1. Valg af ordstyrer: Valgt blev Kalle Lindahl.
 2. Valg af referent: Valgt blev Pia Kjær Hansen.
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden: Karen Wiberg Nedergaard aflagde fyldestgørende
  beretning. ( se bilag)
 4. Regnskab ved kassereren: Lars Juhler Hansen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev
  godkendt. (Se bilag)
 5. Budgetforslag og kontingentfastsættelse: Kontingentet hæves til 75kr for enkeltpersoner og
  125kr for husstand. Forhøjelsen skyldes især øgede udgifter ved årsskrift og portoudgifter ved
  udsendelse af årsskrifter.
 6. Indkomne forslag: ingen forslag.
 7. Valg til bestyrelsen. På valg er Pia Kjær Hansen og Leif Nielsen. Begge er villige til genvalg:
  Genvalg af begge.
 8. Valg af 1.suppleant: Genvalg af Henny Knudsen
  .
 9. Valg af 2.suppleant: Genvalg af Frede Mortensen.
 10. Valg af 2 revisorer: genvalg af Hans Huss og Bent Petersen.
 11. Eventuelt: Der var ros til de frivilliges arbejde. Historisk Messe i Haderslev blev drøftet kort.

Skriv en kommentar