Beretning 2020

Ordinær generalforsamling for Sønderjysk Skolemuseums Venner d. 29.-5.-2021
1. Valg af ordstyrer: Kalle Lindahl.
2. Valg af referent: Pia Kjær Hansen.
3. Bestyrelsens beretning v. formanden: Leif Nielsen aflagde en fyldestgørende beretning (se bilag) Beretningen godkendt.
4. Regnskab v. kassereren: Lars Hansen gennemgik regnskabet (se bilag) Regnskabet godkendt.
5. Budgetforslag til det kommende års aktiviteter v. Jonna Boye: Jonna fortalte om de ekstra udgifter og arbejdet omkring det frosne fyr samt tilskud til reparationen og tilskud til et luft til vand anlæg. Murer er bestilt til reparation af fugtskader m.m. Der skal bruges penge til maling af vinduer.
6. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent: Margit Hagelsø foreslår ændring af vennernes vedtægter – formålsparagraf stk. 2 angående folkeoplysende virksomhed. Ændringsforslaget er vedtaget. Vi er enige om, at der i forslaget skal tilføjes “i henhold til folkeoplysningsloven”. Bestyrelsen gennemgår ordlysen i vedtægterne med henblik på ordet “ støtte”. Kontingentforslag 60kr/100kr som tidligere.
7. På valg er Leif Nielsen og Pia Kjær Hansen: Begge modtog genvalg.
8. Valg af 1.suppleant: Henny Knudsen modtog genvalg.
9. Valg af 2.suppleant: Frede Mortensen modtog genvalg.
10. Valg af 2 revisorer: Bent Petersen og Hans Huss modtog genvalg.
11. Evt: Leif gennemgik vores “to do liste”. Margit fortalte om årsskriftet. Frede efterlyste, at vedtægterne var tilgængelige. De vil blive lagt ud på hjemmesiden. Henny foreslog, at vi snakkede om fremtidige arrangementer så som “åbent hus”.

Generalforsamling i ”Sønderjysk Skolemuseums Venner” d. 29/5 -2021

Årsberetning for 2020 ved formanden.

I årets løb har vi afholdt 4 bestyrelsesmøder, og deltaget i 3 møder sammen med fondens bestyrelse.

Kustoder el. guider som det hedder nu, har haft planlægningsmøde, og passet museet flittigt i åbningstiden og ved aftalte besøg af grupper. D. 30/10-20 var der optalt 1200 besøgende. Plus 60 børn, til jul.

Der har været klargørings-/ arbejdsdage med stor flid.

På nær maj måned er der blevet registreret næsten hver tirsdag. Arkivet er blevet passet og ordnet med flid og stor opfindsomhed. Det var dejligt, vi kunne åbne i juni. En fjersynsudsendelse fra vores skolestue med Asger Reher, Flemming Møldrup og Tom Bukh Swienty medførte mange gæster.

29/8 -20 holdt vi åbent hus med mere end 100 besøgende.  Stor succes.

1/9 var vi og klokkemuseet på udflugt til rigsarkivet i Aabenraa, med foredrag og rundvisning. Frokost og foredrag på Folkehjem. Spændende dag.

Lars fik en aftale med Nustrup Trykkeri mht. en pris på trykning af vores årsskrift, og da det var på plads, kunne Hanne og Margit skrive og indsamle artikler og billeder. Vi ville have et årsskrift, der højst vejede 95 g. af hensyn til forsendelsen. Denne generalforsamling blev varslet i årsskriftet, men Corona kom til at spænde ben for den, og så har vi kun hjemmesiden som det billigste til meddelelserD

I efteråret fik vi afleveret ca. 140 flyttekasser, som K.E. Olesen havde samlet fra dansk Skolemuseum. De indeholdt tidskrifter og årbøger mm. fra hele landets gymnasier og seminarier.  Erik Nørr havde fået kontakt til et museum på Sjælland, der arbejder med slægtsforskning. De fik det hele, og er nu i gang med det store arbejde at registrere og digitalisere. Vi måtte desværre aflyse vores Julearrangement på grund af corona.  Men så kom der 60 børn fra Favrdalskolen i Haderslev, som blev delt i 3 grupper, der skiftedes til at få undervisning i skolestuen, klippe juleroser med Jonna og lege sanglege uden at synge, næsten, i værkstedet på klokkemuseet.

Året 2021 begyndte med en kedelig og meget kold overraskelse. Vores gamle oliefyr gik ned og var bundfrosset. Bendt og Lars havde et meget stort arbejde med at optø, skaffe brugt pumpe mv. Det kom til at fungere, og der skete ingen skade på bygningen. Stor ros.

For tiden bliver der arbejdet med det kommende madpakkerum o.a. Vi har fået nedskrevet en lang ”to do liste”, der også omfatter udbedring af revner i skolebygningen o.m.a. Noget med håndværkerhjælp, andet udføres af L.B.L. (Lars, Bent, Leif og andre frivillige.)

Vi er en mindre gruppe, der har haft 3 møder med Gry Vissing Jensen fra Kultur og fritid Haderslev kommune. Det skal klæde os på til at sende en ansøgning til en pulje under Fælles Sønderjyske Anliggender, så vi kan få nogle midler, da vi mister kommunens faste tilskud  fra næste år.

Tak til alle der har været aktive, og støttet vores museum, hver på deres måde.            

Leif Nielsen