Referat 2022

Referat fra Sønderjysk skolemuseums Venners generalforsamling d. 19.3.2022

1. Valg af oedstyrer: Valgt blev Kalle Lindahl.

2. Valg af referent: Valgt blev Pia Kjær Hansen.

3. Bestyrelsens beretning v. formanden: Leif Nielsen aflagde fyldestgørende beretning. ( bilag)

4. Regnskab v. kassereren: Lars Hansen fremlagde regnskabet. (Bilag) Regnskabet blev godkendt.

5. Budgetforslag til kommende års aktiviteter: Jonna Boye fortalte om de forskellige ansøgninger om tilskud og de beløb, vi har fået bevilget.

6. Indkomne forslag: Ingen forslag.

7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er : Lars Hansen, Jonna Boye og Hanne Franzen : Lars og Jonna modtog genvalg. Nyvalgt blev Karen Nedergaard.

8. Valg af 1.suppleant: Genvalg af Frede Mortensen.

9. Valg af 2.suppleant: Genvalg af Henny Knudsen.

10. Valg af 2 revisorer: Genvalg af Hans Huss og Bent Petersen

11. Evt.: Der var stor ros til det arbejde, de frivillige yder på hver deres måde fra Kalle og Frede.